RU
EN

NOTEIKUMI PAR SŪDZĪBU IZSKATĪŠANU „COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP” ADB LATVIJAS FILIĀLĒ

VISPĀRĪGIE PRINCIPI

„Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle pievērš īpašu uzmanību savu pakalpojumu kvalitātei. Mēs darām visu, lai nodrošinātu, ka mūsu klienti ir apmierināti ar mūsu savstarpējo sadarbību. Attiecīgi, mums ir ļoti svarīgi no jums saņemt atgriezenisko saiti, lai mēs varētu uzlabot savu darbību kvalitāti.
Mēs pastāvīgi cenšamies izpildīt šos vispārīgos sūdzību izskatīšanas principus:

 • sūdzību izskatīšanas process tiek organizēts ātri, taisnīgi, efektīvi un pienācīgi;
 • sūdzības izskata savlaicīgi, vietējos tiesību aktos un iekšējos dokumentos noteiktajos termiņos;
 • iesniedzēja personas datus un citu informāciju apstrādā, ievērojot juridiskās prasības;
 • mēs izvairāmies no interešu konfliktiem; Sabiedrība izmanto visus nepieciešamos līdzekļus, lai apzinātu un novērstu interešu konfliktus;
 • par sūdzību izskatīšanu atbildīgajiem darbiniekiem ir pietiekamas prasmes, zināšanas un pieredze, lai veiktu šo funkciju; tiem ir pieeja visai informācijai, kas nepieciešama sūdzību izskatīšanai;
 • visas sūdzības tiek pieņemtas un izskatītas bez maksas. Pieņemamības izņēmumi ir izklāstīti tālāk tekstā;
 • visas sūdzības un attiecīgā informācija tiek pienācīgi reģistrēta un uzglabāta;
 • sūdzību izskatīšanas process ir efektīvs un to regulāri atjaunina;
 • tiek izveidots, uzturēts un regulāri atjaunināts iekšējās ziņošanas process, kas nodrošina efektīvu sūdzību izskatīšanas procesu.

Mēs izskatām sūdzības saskaņā ar taisnīguma, saprātīguma, labticības, cieņas, godīguma, diskrētuma, objektivitātes, neitralitātes un precizitātes principiem. Par sūdzību izskatīšanu atbildīgie darbinieki ievēro Sabiedrības apstiprināto Uzņēmējdarbības ētikas kodeksu.

JA JŪS VĒLATIES IESNIEGT SŪDZĪBU

Vispirms mēs vēlamies atvainoties par to, ka jūs neesat apmierināti ar mūsu pakalpojumiem, un tāpēc rūpīgi izvērtēsim situāciju savlaicīgi un pienācīgā veidā.
Ja jūs vēlaties iesniegt sūdzību, izmantojiet jūsu ērtībai pievienoto sūdzības veidlapu. Mēs jūs lūdzam norādīt savu kontaktinformāciju, lai mēs varētu nekavējoties ar jums sazināties, skaidri identificēt situāciju, ar kuru neesat apmierināti, pievienot visus nepieciešamos dokumentus un skaidri formulēt jūsu prasību mums.
Ņemiet vērā, ka mēs nevaram pieņemt un izskatīt sūdzības, kuras:

 • ir iesniegušas anonīmas personas;
 • ir iesniegtas citā valodā, kas nav latviešu valoda;
 • ir iesniegtas atkārtoti (ja uz līdzīgu sūdzību jau ir sniegta atbilde) un nav iesniegti jauni dokumenti/informācija;
 • ir neskaidras (proti, nav salasāmas, nav pausti pieprasījumi/prasības utt.);
 • neattiecas uz „Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāles darbībām. Tomēr mēs izskatām sūdzības, kas ir par mūsu sadarbības partneru (piemēram, apdrošināšanas pakalpojumu izplatītāju) darbībām;
 • citās situācijās, ja Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēta iespēja nepieņemt un neizskatīt sūdzību.

KĀ IESNIEGT SŪDZĪBU?

Lai mēs varētu izskatīt jūsu sūdzību visīsākajā laikā, nosūtiet aizpildītu un parakstītu sūdzības veidlapu uz mūsu galveno biroju: Vienības gatve 87H, Rīga, LV-1004, Latvijas Republika, vai uz e-pastu info@compensa.lv.
Jūs arī varat atstāt aizpildītu un parakstītu sūdzību jebkurā no mūsu pārstāvju birojiem / pārdošanas punktiem Latvijas Republikas teritorijā. Tomēr ņemiet vērā, ka šādos gadījumos laiks, kas mums nepieciešams atbildes sagatavošanai, var būt mazliet ilgāks, jo jūsu sūdzību ir nepieciešams pārsūtīt tālāk.
Pēc jūsu sūdzības saņemšanas mēs varam lūgt jums sniegt papildu dokumentus vai informāciju, vai arī sīkāk paskaidrot situāciju, ar kuru jūs neesat apmierināti. Tādēļ pārbaudiet, vai sūdzībā norādītā jūsu kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta un pasta adrese) ir pareiza.
Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar sūdzības aizpildīšanu vai iesniegšanu, jūs varat konsultēties ar mūsu atbildīgajiem darbiniekiem, zvanot pa tālruni (+371) 67558888.

SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS TERMIŅI

Mēs sniegsim savu atbildi cik ātri vien iespējams, taču ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Izņēmuma kārtā šis termiņš var būt ilgāks (piemēram, ja iesniedzējam tiek lūgts sniegt papildu informāciju vai dokumentus, kā arī ja pastāv kādi citi apstākļi, kurus Sabiedrība nespēj kontrolēt u.c.). Mēs vienmēr informējam iesniedzējus par šādas kavēšanās iemesliem un datumu, kad tiks nosūtīta galīgā atbilde. Visos šajos gadījumos galīgā atbilde tiks nosūtīta ne vēlāk kā 35 (trīsdesmit piecu) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.

CITI SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS LĪDZEKĻI

Mēs ceram, ka pašu spēkiem spēsim atrisināt visas domstarpības ar sūdzību iesniedzējiem. Tomēr, ja jūs neapmierina mūsu lēmums, jūs varat iesniegt oficiālu sūdzību šādās valsts institūcijās:

 • Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK).
  Ņemiet vērā, ka FKTK neizskata strīdus pēc būtības par apdrošināšanas atlīdzību izmaksas pienākumu. Informācijas par sūdzību izskatīšanas procesu ir sniegta tās tīmekļa vietnē www.fktk.lv un mūsu tīmekļa vietnē www.compensa.lv.
 • Latvijas Republikas tiesā.
  Jūs varat iesniegt prasību Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
 • Datu valsts inspekcijā (DVI).
  ​Ja jūsu sūdzība ir saistīta ar jūsu personas datu aizsardzību, jūs varat iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Par jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzību „Compensa Vienna Insurance Group” ADB, sk. arī mūsu Privātuma politiku, kas ir publicēta tīmekļa vietnē www.compensa.lv.