RU
EN

OCTA

Pieteikt atlīdzību

 

Claim MTPL

 

No 2017. gada 1. janvāra stājās spēkā pieņemtie OCTA likuma grozījumi, kas paredz izmaksas samazināšanu 30% apmērā no zaudējuma aprēķina norādītās summas (bez PVN).

 

Claim MTPL calculation

 

Svarīgi zināt!

 • Neizmaksāto summu ir iespējams atgūt, ja, ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas iesniedz apdrošinātājam rēķinu par transportlīdzekļa atjaunošanu (remontu) un maksājumu apliecinošu dokumentu par rēķina samaksu, tad apdrošinātājs 15 dienu laikā pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksātās daļas izmaksu un izmaksā neizmaksāto daļu atbilstoši rēķinā norādītajām faktiskām transportlīdzekļa atjaunošanas (remonta) izmaksām, tai skaitā rēķinā iekļauto pievienotās vērtības nodokļa summu, nepārsniedzot zaudējumu aprēķinā norādīto kopējo zaudējumu summu, kurā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.
 • Jaunā izmaksas aprēķina kārtība neattiecas uz transportlīdzekļa pilnīgu bojāeju.
 • OCTA likuma grozījumi tiek piemēroti apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši sākot ar 2017. gada 1. janvāri.

 

Rīcība izraisot negadījumu (vainīgā puse)

 • 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma dienas vainīgajai pusei jāvēršas pie Compensa sadarbības partneriem vai pie reģionālajiem ekspertiem
 • Jāiesniedz aizpildīts saskaņotā paziņojuma eksemplārs un uz vietas jāuzraksta paskaidrojums par negadījuma apstākļiem
 • Jāatrāda automašīnas bojājumi (ja tādi radušies) Compensa ekspertam klātienē

 

Rīcība ciešot negadījumā (cietusī puse)

Nekavējoties jāziņo ceļu policijai vai jāsastāda saskaņotais paziņojums.

 

Saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt, ja:

 • Viegli bojātas tikai divas automašīnas un tās abas var turpināt ceļu, t. i., auto nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar braukt vai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem tiem nav aizliegts piedalīties ceļu satiksmē
 • Nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai (īpašumam)
 • Abi dalībnieki spēj vienoties par apstākļiem, kādos negadījums noticis

 

Svarīgi! Ja nav iespējams vienoties ar otru iesaistīto pusi par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu, jāizsauc ceļu policija!

 

Ceļu policijai obligāti jāziņo, ja:

 • Ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki
 • Bojāta kādas trešās personas manta
 • Transportlīdzekļiem ir radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem tiem aizliegts piedalīties satiksmē
 • Ja bojātas vairāk kā 2 automašīnas

 

Svarīgi! Līdz Ceļu policijas pārstāvju ierašanās brīdim nedrīkst pārvietot transportlīdzekli un aiztikt priekšmetus, kas ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumu. Pēc pārstāvju ierašanās, rīkojieties saskaņā ar viņu norādījumiem.

 

Atlīdzības pieteikšana:

 • Pieteikums jāiesniedz tajā apdrošināšanas kompānijā, kas ir izsniegusi OCTA polisi negadījuma izraisītājam
 • Automašīnas bojājumu gadījumā jāpievieno ar negadījumu un nodarītajiem zaudējumiem saistītie dokumenti, kas apliecina radušos zaudējumu apmēru
 • Jāsaglabā bojātais objekts vai transportlīdzeklis tādā stāvoklī, kādā tas bija pēc ceļu satiksmes negadījuma! Bojājumu novēršanu var uzsākt tikai pēc apdrošinātāja norīkota eksperta vai tā pārstāvja apskates veikšanas

 

Atlīdzības pieteikuma iesniegums jāiesniedz:

 

Darbības pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas

 • Compensa veiks zaudējuma apmēra novērtēšanu un ekspertīzi
 • Lēmums tiks pieņemts saskaņā ar likumu - ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
 • Izmaksa tiks veikta 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas

 

Ja negadījums noticis ārzemēs:

 • Atbilstoši attiecīgās valsts likumiem, jāpaziņo policijai vai jāaizpilda saskaņotā paziņojuma veidlapa
 • Jāuzzina ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa reģistrācijas dati un apdrošinātājs
 • Ja ceļu satiksmes negadījums noticis kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, jāvēršas pie ceļu satiksmes negadījumā vainīgās puses apdrošinātāja pārstāvja Latvijā vai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā, kas palīdzēs atrast apdrošināšanas sabiedrību, kurā iesniegt atlīdzības pieteikumu
 • Ja ceļu satiksmes negadījums noticis kādā no Zaļās kartes sistēmas valstīm, zaudējumu atlīdzība jāpiesaka konkrētajā valstī pie ceļu satiksmes negadījumā vainīgās puses apdrošinātāja. Ja tas nav iespējams, atgriežoties Latvijā, jāvēršas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā, kur tiks sniegta informācija, kur var pieteikt gadījumu