Compensa ceļojumu apdrošināšana ietver paplašinātu Covid-19 segumu

Covid-19 segums ir iekļauta papildu segumā  bez papildu maksas.

Apdrošinātais finansiāli tiks pasargās gadījumos, ja sakarā ar COVID-19 saslimšanu būs nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība vai hospitalizācija.

Apmaksājam:

 • Medicīniskos izdevumus
 • Medicīnisko transportu
 • Apdrošinātā repatriāciju
 • Ceļojuma izdevumus 1 (vienam) ģimenes loceklim

Kopējais limits - 40 000 EUR, bet nepārsniedzot apdrošināšanas polisē norādīto kopējo apdrošinājuma summu.

Medicīniski izdevumi tiek segti par laika posmu, kurā apdrošinātajam ir sniegta medicīniskā palīdzība vai apdrošinātais ārstējies stacionārā, nepiemērojot Ceļojumu apdrošināšanas noteikumu CAN21 49.1.5. punktā norādīto izņēmumu, tikai tad, ja šos izdevumus nesedz EVAK karte.

 • Ceļojuma anulēšanu

Maksimālais apdrošināšanas atlīdzības limits par vienu ceļojuma anulēšanas gadījumu ir vienāds ar polisē norādīto riska “Ceļojuma anulēšana” apdrošinājuma summu, bet ne vairāk kā 1000 EUR.

 • Ceļojuma pārtraukšanu

Ar kopēju apdrošināšanas limitu līdz 50 EUR dienā, līdz brīdim, kad apdrošinātajam tiek ļauts atgriezties mītnes zemē. Apdrošināšanas atlīdzība par vienu apdrošināšanas gadījumu nevar pārsniegt riska " Ceļojuma pārtraukšana" kopējo Apdrošinājuma summu.

Ceļojumu apdrošināšanas noteikumi

IEVĒRO!

Ceļojumu apdrošināšanas polise ir spēkā ārpus Latvijas robežām VISĀ PASAULĒ.

Apdrošināšanas segums ir spēkā, ja:

 • ir ievēroti attiecīgajā valstī noteiktie ieceļošanas ierobežojumi, kas publicēti Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā,
 • apdrošināšanas līguma noslēgšanas brīdī un spēkā stāšanās brīdī apdrošinātais atrodas Latvijā.

Apdrošināšanas segums nav spēkā, ja:

 • ir iegādāta gada polise,
 • ir iegādāta Senioru programma (senioriem virs 75 gadiem),
 • ceļojuma mērķis ir Studijas ārpus Latvijas.

Neatlīdzinām izdevumus par COVID-19 testu veikšanu vai jebkādu koronavīrusa SARS-CoV-2 noteikšanu, ja tas ir nepieciešams ceļojuma uzsākšanai vai ceļojuma turpināšanai, vai lai atgrieztos Pastāvīgās mītnes valstī.

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri