Atlīdzības

Tālrunis konsultācijām +371 6755 8888

Aizpildi pieteikumu internetā:

Zelta OCTA
Seesam veselības apdrošināšana
KASKO apdrošināšana
KASKO stiklojums
Īpašuma apdrošināšana
Nelaimes gadījumu apdrošināšana
Ceļojumu apdrošināšana
Speciālās tehnikas apdrošināšana
Lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšana
Kritisko saslimšanu apdrošināšana
Luminor pirkuma apdrošināšana

Kā rīkoties, ja noticis atlīdzības gadījums?

OCTA - rīcība, notiekot negadījumam

Rīcība izraisot negadījumu (vainīgā puse):

 • 10 dienu laikā no ceļu satiksmes negadījuma dienas vainīgajai pusei jāvēršas pie Compensa sadarbības partneriem vai pie reģionālajiem ekspertiem,
 • Jāiesniedz aizpildīts saskaņotā paziņojuma eksemplārs un uz vietas jāuzraksta paskaidrojums par negadījuma apstākļiem,
 • Jāatrāda automašīnas bojājumi (ja tādi radušies) Compensa ekspertam klātienē.


Rīcība ciešot negadījumā (cietusī puse):

 • Nekavējoties jāziņo ceļu policijai vai jāsastāda saskaņotais paziņojums.


Saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt, ja:

 • Viegli bojātas tikai divas automašīnas un tās abas var turpināt ceļu, t. i., auto nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar braukt vai saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem tiem nav aizliegts piedalīties ceļu satiksmē,
 • Nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai (īpašumam),
 • Abi dalībnieki spēj vienoties par apstākļiem, kādos negadījums noticis.

Svarīgi! Ja nav iespējams vienoties ar otru iesaistīto pusi par saskaņotā paziņojuma aizpildīšanu, jāizsauc ceļu policija!


Ceļu policijai obligāti jāziņo, ja:

 • Ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki,
 • Bojāta kādas trešās personas manta,
 • Transportlīdzekļiem ir radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem tiem aizliegts piedalīties satiksmē,
 • Ja bojātas vairāk kā 2 automašīnas.

Svarīgi! Līdz Ceļu policijas pārstāvju ierašanās brīdim nedrīkst pārvietot transportlīdzekli un aiztikt priekšmetus, kas ir saistīti ar ceļu satiksmes negadījumu. Pēc pārstāvju ierašanās, rīkojieties saskaņā ar viņu norādījumiem.


Ja negadījums noticis ārzemēs:

 • Atbilstoši attiecīgās valsts likumiem, jāpaziņo policijai vai jāaizpilda saskaņotā paziņojuma veidlapa,
 • Jāuzzina ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa reģistrācijas dati un apdrošinātājs,
 • Ja ceļu satiksmes negadījums noticis kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, jāvēršas pie ceļu satiksmes negadījumā vainīgās puses apdrošinātāja pārstāvja Latvijā vai Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā, kas palīdzēs atrast apdrošināšanas sabiedrību, kurā iesniegt atlīdzības pieteikumu,
 • Ja ceļu satiksmes negadījums noticis kādā no Zaļās kartes sistēmas valstīm, zaudējumu atlīdzība jāpiesaka konkrētajā valstī pie ceļu satiksmes negadījumā vainīgās puses apdrošinātāja. Ja tas nav iespējams, atgriežoties Latvijā, jāvēršas Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā, kur tiks sniegta informācija, kur var pieteikt gadījumu.

OCTA atlīdzības pieteikšana

Atlīdzības pieteikuma iesniegums jāiesniedz:

 • Internetā,
 • Pie sadarbības partneriem.

Darbības pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas:

 • Compensa veiks zaudējuma apmēra novērtēšanu un ekspertīzi,
 • Lēmums tiks pieņemts saskaņā ar likumu - ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas,
 • Izmaksa tiks veikta 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

No 2017. gada 1. janvāra stājās spēkā pieņemtie OCTA likuma grozījumi, kas paredz izmaksas samazināšanu 30% apmērā no zaudējuma aprēķina norādītās summas (bez PVN).


Svarīgi zināt!

 • Neizmaksāto summu ir iespējams atgūt, ja, ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas iesniedz apdrošinātājam rēķinu par transportlīdzekļa atjaunošanu (remontu) un maksājumu apliecinošu dokumentu par rēķina samaksu, tad apdrošinātājs 15 dienu laikā pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības neizmaksātās daļas izmaksu un izmaksā neizmaksāto daļu atbilstoši rēķinā norādītajām faktiskām transportlīdzekļa atjaunošanas (remonta) izmaksām, tai skaitā rēķinā iekļauto pievienotās vērtības nodokļa summu, nepārsniedzot zaudējumu aprēķinā norādīto kopējo zaudējumu summu, kurā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis,
 • Jaunā izmaksas aprēķina kārtība neattiecas uz transportlīdzekļa pilnīgu bojāeju,
 • OCTA likuma grozījumi tiek piemēroti apdrošināšanas gadījumiem, kas notikuši sākot ar 2017. gada 1. janvāri.

KASKO apdrošināšanas atlīdzību pieteikšana

Klienta rīcība uzreiz pēc negadījuma:

 • Bojājumi ir nodarīti tikai transportlīdzekļa vējstiklam, sānu jeb aizmugures stiklam, ja šos bojājumus nav nodarījusi trešā persona - Nav nepieciešams informēt Ceļu policiju, var uzreiz doties uz Compensa partneru servisiem,
 • Transportlīdzeklis ir bijis vienīgais negadījumā iesaistītais objekts un var patstāvīgi aizbraukt no notikuma vietas, nav cietuši cilvēki un nav bojāts citām personām piederošs īpašums - Nav nepieciešams informēt Ceļu policiju, var uzreiz doties uz Compensa partneru servisiem,
 • Transportlīdzekli ir bojājis kāds cits nezināms transportlīdzeklis - Jāinformē Ceļu policija,
 • Notikusi transportlīdzekļa zādzība, laupīšana - Jāinformē Valsts policija,
 • Trešās personas ļaunprātīgi nodarīti bojājumi transportlīdzeklim (piemēram, spoguļu vai audio sistēmas zādzība) -  Jāinformē Valsts policija,
 • Notikusi mantu zādzība no salona -  Jāinformē Valsts policija,
 • Bojāta manta salonā CSNg rezultātā -  Jāinformē Valsts policija,
 • Notikusi sadursme starp 2 transportlīdzekļiem (nav cietuši cilvēki un nav bojāts trešo personu īpašums). Abiem vadītājiem jāaizpilda Saskaņotais paziņojums vai jāinformē Ceļu policija, kas negadījuma vietā noformēs protokolu,
 • Notikusi sadursme starp 3 vai vairāk transportlīdzekļiem. Iesaistītajām personām ir jāinformē Ceļu policija, kas negadījuma vietā noformēs protokolu,
 • Transportlīdzeklim ir nodarīti būtiski bojājumi un tas nav braucamā stāvoklī un/vai ir cietuši cilvēki, un/vai ir bojāts citām personām piederošs īpašums. Jāinformē Ceļu policija, kas negadījuma vietā noformēs protokolu,
 • Ja cietuši cilvēki, tad jāinformē arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests,
 • Notikusi priekšmetu uzkrišana transportlīdzeklim (piemēram, no ēku jumta krītošs ledus vai sniegs),
 • Jāinformē Valsts vai Pašvaldības policija,
 • Transportlīdzeklī izcēlies ugunsgrēks (transportlīdzekļa degšana sprādziena, zibens spēriena vai īssavienojuma rezultātā). Jāinformē Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Valsts policija.

Atlīdzības pieteikuma iesniegums jāiesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc negadījuma:

 • Internetā,
 • Pie sadarbības partneriem servisos (tikai gadījumos, ja tiks veikts remonts).

Darbības pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas:

 • Pēc automašīnas atrādīšanas auto servisa pārstāvim, gaidīsim remontdarbu tāmi,
 • Tāmi izskatīsim un apstiprināsim iespējami ātri, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas,
 • Ja polisē ir noteikts pašrisks, tā maksājumu varēsiet veikt servisā pie automašīnas saņemšanas, pēc remontdarbu pabeigšanas,
 • Mēs Tevi informēsim brīdī, kad būsim nosūtījuši tāmes saskaņojumu servisam,
 • Pēc mūsu ziņas saņemšanas, sazinies ar servisu, lai vienotos par remontdarbu veikšanas laiku,
 • Ja atlīdzību vēlies saņemt uz savu bankas kontu, automašīna jāatrāda Compensa ekspertam, kurš veiks zaudējumu aprēķinu.

Īpašuma apdrošināšanas atlīdzību pieteikšana

Atlīdzības pieteikuma pieprasījums jāiesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc negadījuma:

 • Internetā,
 • Sūtot uz e-pastu atlidzibas@compensa.lv,
 • Zvanot pa tālruni 6755 8888.


Kopā ar atlīdzības pieteikumu, lūdzam iesniegt:

 • Telpu plāna vai tehniskās inventarizācijas lietas kopijas, ja pēc negadījuma būs jāremontē telpas,
 • Remonta tāmi,
 • Namu apsaimniekotāja aktu, ja notikusi tvaika vai šķidruma noplūde,
 • Vērtību apliecinošus dokumentus (gadījumos, kad bojāts, nozagts kustamais īpašums – iedzīve, preces u.c.).

Darbības pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas:

 • Mūsu speciālisti veiks bojātā objekta apsekošanu – līdz apskatei objekts jāsaglabā tādā stāvoklī, kāds tas bija uzreiz pēc negadījuma,
 • Pēc objekta apsekošanas gaidīsim zaudējuma tāmi izskatīšanai no cietušā vai sastādīsim to paši,
 • Lēmums tiks pieņemts ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumenta saņemšanas,
 • Izmaksa tiks veikta 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

KASKO stiklojuma atlīdzību pieteikšana

Compensa piedāvā saviem klientiem mainīt transportlīdzekļa stiklojumu bez pašriska:

 • Mainot stiklojumu specializētajos stiklojuma servisos (saraksts pieejams sadaļā - Sadarbības autoservisi),
 • Ja polisē ir īpašie nosacījumi par stiklojuma maiņu bez pašriska.
Pārējos gadījumos tiks ieturēts polisē norādītais pašrisks.

Ceļojuma apdrošināšanas atlīdzību pieteikšana

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam ceļojuma laikā:

Compensa diennakts palīdzības dienesta speciālists konsultēs un sniegs instrukcijas, kā rīkoties, ja noticis negadījums - +371 67558888

 • Saņem konsultāciju kā rīkoties,
 • Rīkojies saskaņā ar palīdzības dienesta sniegtajiem norādījumiem,
 • Pieprasi un saglabā palīdzības dienesta norādītos dokumentus,
 • Iesniedz Compensa atlīdzības pieteikuma formu, pievienojot nepieciešamos dokumentus: coris@corisbaltic.lv vai sūti aizpildīto pieteikuma formu uz e-pastu - atlidzibas@compensa.lv,
 • Saņem atlīdzības izmaksu ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Ja veselības iestāde pieprasa garantiju medicīnisko izdevumu segšanai:

 • Compensa sadarbībā ar palīdzības dienestu sazināsies ar medicīnas iestādi un garantēs pakalpojuma apmaksu, ja šāda vienošanās ir nepieciešama,
 • Compensa veic apdrošināšanas gadījuma formalitāšu kārtošanu un rēķinu apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem.

Svarīgi!
Pārliecinies, ka pirms došanās ceļojumā ir sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, apdrošināšanas polisē norādītie dati ir pareizi un tās elektroniskā versija ir saglabāta arī telefonā. Tāpat aicinām papildināt ceļojumu apdrošināšanu ar EVAK karti, lai nodrošinātu pilnīgu aizsardzību dodoties ceļojumā.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas atlīdzības pieteikšana

Klienta rīcība pēc negadījuma:

 • Jāvēršas pie ārsta 24 h laikā pēc nelaimes gadījuma un jāseko ārsta instrukcijām,
 • Jāiesniedz nelaimes gadījuma pieteikums 30 dienu laikā, aizpildot atlīdzības pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-pastu atlidzibas@compensa.lv,
 • Klāt jāpievieno izziņa no medicīnas iestādes ar precīzu diagnozi un izmeklējuma rezultātus, kā arī čeku kopijas par ārsta apmeklējumu, izmeklējumiem,
 • Ja būs nepieciešami papildu dokumenti, mēs ar Tevi sazināsimies personīgi,
 • Lēmums par atlīdzības izmaksāšanu tiek pieņemts 30 dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas atlīdzības pieteikums

Atlīdzības pieteikuma pieprasījums jāiesniedz nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 dienu laikā pēc negadījuma:

• Sūtot aizpildītu pieteikumu uz e-pastu atlidzibas@compensa.lv
• Zvanot pa tālruni 6755 8888


Kopā ar atlīdzības pieteikumu, lūdzam iesniegt:


• Cietušās personas pretenziju, kas adresēta vainīgajam dzīvoklim.
• Jebkuru citu dokumentu, kuru cietušais ir pievienojis pretenzijai, piemēram, tāmi, namu apsaimniekotāja aktu u.c.


Darbības pēc atlīdzības pieteikuma saņemšanas:


• Mūsu speciālisti sazināsies ar cietušo personu un veiks bojātā objekta apsekošanu – līdz apskates brīdim objektā lūdzam neuzsākt remonta darbus, atļauts veikt tikai nepieciešamos pasākumus zaudējuma apmēra minimizēšanai, piemēram, ūdens savākšana, telpu vēdināšana u.c.,
• Pēc objekta apsekošanas vienosimies ar cietušo personu vai atjaunošanas darbu tāmi iesniedz cietušais vai sastādīsim to paši,
• Lēmums tiks pieņemts ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumenta saņemšanas,
• Izmaksa tiks veikta 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

 

Palīdzība uz ceļa

Pakalpojuma saņemšanai, iestājoties negadījumam, zvanīt uz tālruni +371 6755 8888

 • Palīdzības sniedzēju nodrošina Apdrošinātājs. Palīdzības apdrošināšana nav spēkā, ja to ir sniedzis ar Apdrošinātāju nesaskaņots pakalpojuma sniedzējs.
 • Transportlīdzeklis tiek apdrošināts riskam “Palīdzības apdrošināšana”, ja Apdrošināšanas līgumā ir izdarīts ieraksts par to.
 • Palīdzības apdrošināšana ietver šādus pakalpojumus:
  • Transportlīdzekļa transportēšana pēc negadījuma vai salūšanas;
  • Motora iedarbināšanu ar starta vadiem;
  • Riteņa nomaiņu pret rezerves riteni, kas atrodas Transportlīdzeklī;
  • Degvielas piegādi gadījumos, kad tā pēkšņi izbeidzas;
  • Drošības iekārtu problēmu novēršanu;
  • Bloķētu durvju atvēršanu;
  • Automātisko ātrumkārbu atbloķēšanu;
  • Citus sīkus remontus, tai skaitā, bet ne tikai: izsista stikla aizstāšanu ar plēvi, dzesēšanas sistēmas sūces novēršanu vai šķidruma papildināšanu, durvju slēdzeņu atsaldēšanu, aizsargstieņa, izplūdes sistēmas un citu daļu fiksāciju.

Sūdzību izskatīšanas procedūra
Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri