Atpakaļ

”Compensa Vienna Insurance Group” ADB Privātuma politika

“Compensa Vienna Insurance Group” ADB (turpmāk – Compensa) ir Lietuvā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, un tai ir filiāles Latvijā un Igaunijā. Lietuvā un Latvijā tā darbojas ar Compensa Vienna Insurance Group zīmolu, savukārt Igaunijā – ar Seesam Insurance zīmolu. Mūsu rekvizītus jūs varat atrast šajā mājaslapā.

Šī Politika nosaka noteikumus, kas piemērojami personas datu vākšanai, izmantošanai un apstrādei, kā arī personas datu aizsardzības principus, kurus mēs ievērojam mūsu apdrošināšanas darbībās.

Gadījumā, ja jūs nododat mums nevis savus personas datus, bet kādas cita personas datus, lūdzu, paziņojiet šai citai personai par šo Privātuma politiku un tās saturu (piemēram, ja jūs meklējat apdrošināšanu citai personai vai viņas īpašumam, norādiet citu personu kā labuma guvēju).

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu, un saistībā ar datu aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar viņu pa e-pastu:

KĀ MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

Mēs uzskatām, ka galvenā vērtība ir cieņa pret indivīda tiesībām uz privātumu. Mēs rūpējamies par personas datu aizsardzību saskaņā ar visām Vispārīgās datu aizsardzības regulas[1] un citu tiesību aktu, kas reglamentē apdrošināšanas darbības, personas datu apstrādi un privātuma aizsardzību, prasībām. Šie jautājumi ir vieni no svarīgākajiem mūsu biznesa ētikas elementiem. Lai nodrošinātu privātumu visos aspektos mūsu attiecībās ar datu subjektiem (apdrošinājuma ņēmējiem, apdrošinātām personām un organizācijām, labuma guvējiem utt.), mēs regulāri pārskatām un uzlabojam savus standartus, procedūras un sistēmas.[1] Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula – GDPR)

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir:

 • apstrādāti likumīgi, taisnīgi un pārredzamā veidā;
 • savākti precīzi formulētiem un likumīgiem mērķiem, un tos tālāk neapstrādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem;
 • adekvāti, atbilstoši un ierobežoti līdz nepieciešamajiem mērķiem, kādiem tie tiek apstrādāti;
 • precīzi un, ja nepieciešams, tiek atjaunoti;
 • uzglabāti tādā formā, kas ļauj Jūs identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams mērķiem, kuriem apstrādā personas datus;
 • apstrādāti, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu drošību.

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. 

Lai precīzi noslēgtu un izpildītu apdrošināšanas līgumus, mēs parasti apkopojam un apstrādājam personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju) un personas datus, kas saistīti ar apdrošināšanas objektu (piemēram, informācija par īpašumu, mehānisko transportlīdzekli, u.c). Atkarībā no situācijas mēs varam apstrādāt arī citus personas datus, kas ir nepieciešami, lai noslēgtu un (vai) izpildītu apdrošināšanas līgumus (piemēram, individuālo raksturojumu dati – braukšanas pieredze, ceļojuma galamērķi un periodi utt.; finanšu dati – bankas konta numurs, parāda summa utt.).

Mēs varam arī apstrādāt jūsu personas identifikācijas numuru identifikācijas nolūkos vai nolūkā iegūt informāciju no datu saņēmēja (piemēram, Uzņēmumu reģistra datubāzes), kas nepieciešama apdrošināšanas līguma noslēgšanai vai izpildei. Personas identifikācijas numuru nevar apstrādāt tiešā mārketinga nolūkos.

Īpašu kategoriju personas datu (veselības dati, dati, kas atklāj politiskos uzskatus) vākšana ir atļauta tikai ar skaidru datu subjekta (apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātās personas) piekrišanu un ar nosacījumu, ka šie dati ir nepieciešami apdrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei, apdrošināšanas risku novērtēšanai, pārapdrošināšanai. Slēdzot apdrošināšanas līgumu, mums ir tiesības pieprasīt sniegt datus, kas ietekmē lēmumu slēgt apdrošināšanas līgumu vai lēmumu par noteiktiem apdrošināšanas līguma noteikumiem.

Parasti apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātās personas veselības dati ir nepieciešami apdrošināšanas līguma noslēgšanai, ja apdrošinātais risks ir saistīts ar apdrošinājuma ņēmēja vai apdrošinātās personas veselību (piemēram, nelaimes gadījumu apdrošināšana, veselības apdrošināšana).

Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās gadījumā apdrošinājuma ņēmējam, apdrošinātajai personai, labuma guvējam un / vai cietušajai trešajai personai ir jāsniedz apdrošinātājam visi pieejamie dokumenti un informācija par apdrošināšanas gadījuma apstākļiem un sekām, kas nepieciešami apdrošināšanas atlīdzības apmēra noteikšanai, ieskaitot īpašas personas datu kategorijas (dati par veselības stāvokli, ievainojumiem, nāves cēloņiem utt.). Mums ir tiesības apstrādāt šos datus, lai noskaidrotu, vai apdrošināšanas gadījums tiešām ir noticis; vai apdrošināšanas gadījums ir noticis apdrošināšanas periodā, un kāda ir zaudējumu summa.

Mēs varam vākt un tālāk apstrādāt īpašas personas datu kategorijas ne tikai no apdrošinājuma ņēmēja, apdrošinātās personas, labuma guvēja un / vai cietušās trešās personas, bet arī datus, kas pieejami datu saņēmējiem, piemēram, veselības aprūpes iestādēm, Nacionālajam veselības dienestam vai citām valsts vai pašvaldību iestādēm (piemēram, policijas iestādēm), kā arī reģistros, informācijas sistēmās vai citās datu vietnēs apstrādātus datus par apdrošinātās personas vai cietušās trešās personas veselības stāvokli, sniegtajiem ārstniecības pakalpojumiem, identificētām slimībām, gūtiem ievainojumiem, invaliditātes līmeni un nāves cēloņiem. Šādas personas datu vākšanas pamatā var būt skaidra datu subjekta piekrišana, izņemot gadījumus, kad datu subjekts ir miris, un, ja tas ir nepieciešams, lai noteiktu apdrošināšanas gadījuma apstākļus un sekas, apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

Piemēram, pārtraukta ceļošana slimības dēļ, ja ir pieejama ceļojuma apdrošināšana, mums rada pietiekamu pamatu vērsties pie apdrošinātās personas ģimenes ārsta ar lūgumu sniegt informāciju par apdrošināto personu, lai noskaidrotu, vai apdrošināšanas gadījums (slimība) notika apdrošināšanas periodā un vai tas bija negaidīts un pēkšņs notikums. Apdrošinātās personas piekrišana vākt savus personas datus ir pievienota ģimenes ārstam iesniegtajam pieprasījumam.

Kad datu subjekts tiek uzskatīts par nespējīgu pamatoti novērtēt savas intereses, un ja nav datu subjekta piekrišanas, piemēram, saņemot informāciju no ārvalstu veselības aprūpes iestādes par komas stāvoklī esošu klientu un, ja mums nav šī klienta radinieku kontaktinformācijas, mēs varam apstrādāt šāda datu subjekta personas datus saskaņā ar GDPR 9.panta 2.punkta c) apakšpunktu.

Mēs neizpaužam informāciju par apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto personu vai labuma guvēju, viņu veselības stāvokli un citu apdrošināšanas līgumā noteikto konfidenciālo informāciju, kas iegūta, veicot apdrošināšanas darbības, izņemot likumā paredzētos gadījumus.

Šis ir ilustratīvs Compensa apstrādāto personas datu saraksts; informācijas apjoms par konkrētu fizisko personu ir atkarīgs no viņa/viņas individuālajām attiecībām ar mums. Tomēr mēs nevācam pārmērīgus personas datus, kas nav saderīgi ar datu minimizēšanas principu.

Jūs jebkurā laikā varat saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, ko apstrādā Compensa; sīkāku informāciju skat. nodaļā "Kādas ir Jūsu tiesības?".

KĀDS IR DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS?

Mēs nodrošinām, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgā, godīgā un caurskatāmā veidā, un tiek vākti noteiktiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem. Mēs parasti apstrādājam personas datus, pamatojoties uz šādiem likumības apsvērumiem:

- persona ir devusi piekrišanu (GDPR 6.panta 1. punkta a) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts);

- datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā datu subjekts ir līgumslēdzējs, vai arī lai veiktu pasākumus pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (GDPR 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts);

- datu apstrāde ir nepieciešama, lai mēs izpildītu juridiskos pienākumus, kas uz mums attiecas (GDPR 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts);

- datu apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu mūsu vai citu pušu likumīgās intereses, izņemot gadījumus, kad pār tām dominē personas intereses vai pamattiesības un brīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns (GDPR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts);

- apstrāde ir nepieciešama, lai nodibinātu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskas prasības vai kad tiesas rīkojas atbilstoši savām tiesām (GDPR 9.panta 2.punkta f) apakšpunkts).

Konkrēti datu apstrādes mērķi un to apstrādes tiesiskais pamats norādīts zemāk.

Personas datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Uzņēmējdarbība, personu identificēšana, maksātspējas un apdrošināšanas riska novērtēšana, apdrošināto personu uzskaite, apdrošināšanas līgumu slēgšana un administrēšana, apdrošināšanas risku vadība, apdrošināšanas līguma noslēgšanas piedāvājumu iesniegšana, pierādījumu par apdrošināšanas līguma noslēgšanu saglabāšana

- GDPR 6.pants (1)(a), (b), (c) un (f), 9.pants (2)(a)

- Citi normatīvie akti

Apdrošināšanas gadījumu vai notikumu, kurus var atzīt par apdrošināšanas gadījumiem, izmeklēšana un administrēšana

- GDPR 6.pants (1)(b) un (c), 9.pants (2)(a)

- Citi normatīvie akti

Tiešais mārketings

- GDPR 6.pants (1)(a) un (f)

- Citi normatīvie akti

Maksāto summu atgūšana (regresa prasība, subrogācija)

- GDPR 6.pants (1)(c), 9.pants (2)(f)

- Citi normatīvie akti

Parādu atgūšana

- GDPR 6.pants (1)(f)

- Citi normatīvie akti

Krāpšanas novēršana

- GDPR 6.pants (1)(b), (c) un (f)

- Citi normatīvie akti

Tiesu lietu un citus strīdu, kuros ir iesaistīta Compensa, apstrāde

- GDPR 6.pants (1)(a), (c) un (f), 9.pants (2)(a) un (f)

- Citi normatīvie akti

Bankas maksājumu uzskaite

- GDPR 6.pants (1)(b), (c) un (f)

- Citi normatīvie akti

Telefona sarunu ierakstīšana pierādījumu saglabāšanas un kvalitātes nodrošināšanas nolūkos

- GDPR 6.pants (1)(a), (b) un (c)

- Citi normatīvie akti

Videonovērošana, lai nodrošinātu darbinieku, klientu un īpašuma drošību un aizsardzību

- GDPR 6.pants (1)(f)

- Citi normatīvie akti

Starptautisko sankciju ieviešana

- GDPR 6.pants (1)(c)

- Citi normatīvie akti

Dati par apdrošināšanas aģentiem un apdrošināšanas starpniekiem, kas apstrādāti apdrošināšanas darbībām

- GDPR 6.pants (1)(a), (b) un (c)

- Citi normatīvie akti

Dati par apdrošināšanas brokeriem, kas apstrādāti apdrošināšanas darbībām

- GDPR 6.pants (1)(a), (c) un (f)

- Citi normatīvie akti

Līgumu ar preču un pakalpojumu sniedzējiem izpildīšana un uzskaite

- GDPR 6.pants (1)(b)

- Citi normatīvie akti

Saziņa ar jebkuras ieinteresētās puses pārstāvi un pārstāvja sniegto datu glabāšana jebkuras ieinteresētās puses vārdā

- GDPR 6.pants (1)(c) un (f)

- Citi normatīvie akti

Dati par biznesa partneriem (viņu darbiniekiem), kas apstrādāti uzņēmējdarbībai

- GDPR 6.pants (1)(a), (b), (c) un (f)

- Citi normatīvie akti

Darbinieku atlase un pieņemšana darbā

- GDPR 6.pants (1)(a), (b) un (f)

- Citi normatīvie akti

Darba attiecību vadīšana

- GDPR 6.pants (1)(a), (b), (c) un (f), 9.pants (2)(a) un (b)

- Citi normatīvie akti

KĀ MĒS GLABĀJAM UN NODODAM PERSONAS DATUS?

Parasti mēs vācam personas datus no paša datu subjekta. Tomēr dažreiz mums ir jāsavāc personas dati arī no citām personām, piemēram, no valsts reģistra, policijas vai citas valsts institūcijas, vai citām personām. Visos gadījumos mēs apzināti nevācam pārmērīgus personas datus, kas nav nepieciešami, lai sasniegtu šādu datu apstrādes tiesiskos mērķus. Turklāt mēs informējam datu subjektus par viņu personas datu vākšanu no citām personām, ja vien to rīcībā jau nav šāda informācija, vai arī pastāv citi tiesiski pamati, kas nepieļauj šādas informācijas sniegšanu.

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus droši un nenododam tos citām nepilnvarotām personām. Zemāk norādītajos gadījumos daļa Compensa apstrādāto personas datu var tikt nodota citām personām. Zemāk ir norādīti tipiskākie gadījumi, kādos var nodot personas datus.

A. Dažos gadījumos personas datu pārsūtīšana ir balstīta uz juridiskām saistībām, kas ir jāuzņemas apdrošinātājam:

- Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam (Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums) (vai attiecīgi – Lietuvā un Igaunijā);

- citai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrībai, citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzņēmumam vai trešās valsts apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas uzņēmuma filiālei, kas reģistrēta Latvijas Republikā vai citā Eiropas Ekonomikas zonas valstī (Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likums) (vai attiecīgi – Lietuvā un Igaunijā);

- auditoram / revidentam;

- uzraudzības iestādēm, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai, tiesai un finanšu noziegumu izmeklēšanas dienestam;

- maksātnespējas administratoram, notāram un tiesu izpildītājam.

Norādītajos gadījumos juridiska pienākuma izpilde ir nosacījums personas datu apstrādes likumībai (GDPR 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

B. Compensa var nodot daļu no riskiem, kas izriet no apdrošināšanas līgumiem, Latvijas (vai attiecīgi – Lietuvas un Igaunijas) vai ārvalstu pārapdrošinātājiem, lai samazinātu zaudējumus iespējamā apdrošināšanas riska dēļ, lai efektīvi izmantotu pieejamo kapitālu vai paplašinot iespējas uzņemties citus apdrošināšanas riskus.

Šiem pārapdrošinātājiem tiek sniegti apdrošināšanas tehniskie dati: apdrošināšanas līguma numurs, apdrošināšanas prēmija, apdrošināšanas seguma veids, risks un riska prēmija, kā arī atsevišķos gadījumos – detalizēti personas dati. Pārapdrošinātājiem var sniegt detalizētus personas datus, ja pārapdrošinātāji piedalās riska un kaitējuma novērtēšanā, un šie dati ir nepieciešami riska un kaitējuma novērtēšanai. Pārapdrošinātājiem nodrošina īpašas personas datu kategorijas, ja šādi dati ir nepieciešami riska un kaitējuma novērtēšanai, un ar datu subjekta rakstisku piekrišanu šādu personas datu nodošanai.

C. Compensa kā datu pārzinis var iesniegt datu subjekta personas datus trešajām personām kā datu apstrādātājiem, kas sniedz mums pakalpojumus (veic darbus mūsu labā) un apstrādā datu subjekta personas datus Compensa kā datu pārziņa labā.

Pakalpojumu sniegšana (darbu veikšana) mūs neatbrīvo no atbildības, kas izriet no apdrošināšanas darbībām, un mēs esam atbildīgi par šādu pakalpojumu sniegšanas (darbu izpildes) uzraudzību.

Kad mēs iesaistām datu apstrādē datu apstrādātājus, mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka datu apstrādātāji ir ieviesuši atbilstošus organizatoriskos un tehniskos drošības pasākumus un konfidencialitāti. Datu apstrādātājiem ir pienākums ar līgumu ievērot visas personas datu apstrādes prasības.

Compensa ir tiesības iegūt no datu apstrādātājiem detalizētu informāciju par viņu darbībām, kas veiktas saskaņā ar līgumu, kā arī norādīt viņiem saistošajos norādījumos par darbībām, kuras viņi veic.

Datu apstrādātāju ilustratīvs saraksts:

 •  Apdrošināšanas starpnieki (aģenti, apdrošināšanas papildpakalpojumu starpnieki), kas darbojas kā starpnieki apdrošināšanas līgumu slēgšanā un administrēšanā, kā arī informācijas apmaiņā tādā apjomā, kāds nepieciešams līgumu izpildei.
 •  Apdrošināšanas atlīdzību administrēšanas partneri (automašīnu remonta uzņēmumi utt.), kas apstrādā personas datus nolūkā reģistrēt un novērtēt zaudējumus, nodrošinot ekspertu novērtējumu.
 •  Informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kas apstrādā personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu informācijas sistēmu attīstību, uzlabošanu, atbalstu un uzturēšanu.
 • Zvanu centra pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā personas datus, lai nodrošinātu pienācīgus klientu tālruņa pakalpojumus.
 •  Arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji (drukāšana, aplokšņu pakalpojumu sniegšana).
 • Uzņēmumi, kas sniedz kvalitatātes aptaujas pētījumu pakalpojumus, kuri Compensa vārdā apstrādā personas datus, kas nepieciešami pakalpojumu kvalitātes izpētei.
 • Parādu piedziņas uzņēmumi, kas nodrošina parādu piedziņu Compensa vārdā.
 • Aktīvu vērtēšanas un pārbaudes uzņēmumi, kas apdrošināšanas prasību procesa laikā apstrādā personas datus, kas nepieciešami aktīvu kvalificētai novērtēšanai.
 • Palīdzība partneriem ārvalstīs, apstrādājot personas datus, organizējot medicīnisku, finansiālu, juridisku un citu palīdzību, administrējot nodarīto kaitējumu, sniedzot palīdzības pakalpojumus pēc nodarītā kaitējuma vai nodrošinot papildu pakalpojumus.

D. Apdrošināšanas līgumu var noslēgt ar apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka un apdrošināšanas starpnieka palīdzību: apdrošināšanas aģents vai apdrošināšanas brokeru sabiedrība apdrošināšanas produktu izplatīšanas pakalpojumu sniegšanā.

Par datu apstrādātāju uzskata apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku vai apdrošināšanas aģentu, kas veic apdrošināšanas produktu izplatīšanu Compensa vārdā.

Veicot apdrošināšanas produktu izplatīšanas darbības, apdrošināšanas brokeru sabiedrība darbojas kā neatkarīgs datu pārzinis un ir atbildīgs par to, lai personas datu apstrāde atbilstu normatīvo aktu prasībām un garantētu Jūsu tiesību aizsardzību.

E. Mēs parasti iegūstam personas datus no pašiem datu subjektiem. Tomēr dažreiz mēs tos iegūstam arī no citām valsts institūcijām vai struktūrām, fiziskām vai juridiskām personām: Uzņēmumu reģistra, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja, Nacionālā veselības dienesta, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, veselības aprūpes iestādēm, policijas un citām iestādēm, kurām ir informācija, kas nepieciešama apdrošināšanas līguma noslēgšanai un izpildei (kā arī no attiecīgajām institūcijām Lietuvā un Igaunijā).

Slēdzot līgumu par transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, mums ir pieeja datiem, kas pieejami Latvijas Republikas Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā (kā arī attiecīgos reģistros Lietuvā un Igaunijā), kas nepieciešami apdrošināšanas riska novērtēšanai un apdrošināšanas līguma noslēgšanai. Īpašuma apdrošināšanas gadījumā mums ir tiesības iegūt datus par nekustamo īpašumu no Zemesgrāmatas un citiem reģistriem.

Apdrošināšanas gadījumā mēs varam pieprasīt informāciju no visām fiziskām vai juridiskām personām, kurām ir informācija par apdrošināšanas gadījumu (piemēram, ceļu satiksmes negadījuma liecinieki utt.). Visbiežākie personas datu apstrādātāji, kas apdrošinātājiem sniedz personas datus, ir policijas iestādes, veselības aprūpes iestādes un ārsti, aprūpes iestādes, Nacionālais veselības dienests un uzņēmumi, kas sniedz drošības pakalpojumus, citas personas, kurām ir informācija, kas nepieciešama apdrošināšanas atlīdzības administrēšanai.

Veicot apdrošināšanas darbības, mēs varam pārsūtīt personas datus citām trešajām personām vai pakalpojumu sniedzējiem kā datu apstrādātājiem un iegūt no tiem personas datus apdrošināšanas līgumu slēgšanas un izpildes nolūkā, lai izmeklētu un administrētu apdrošināšanas gadījumus vai notikumus, kas var tikt atzīti par apdrošināšanas gadījumiem. Šādi datu saņēmēji var būt aptiekas, optikas pakalpojumi, veselības aprūpes iestādes, eksperti, juristi un advokātu biroji, bankas, līzinga kompānijas, citas apdrošināšanas kompānijas utt. Mēs garantējam, ka visi dati, kurus mēs pārsūtam datu saņēmējiem un kuriem mums ir pieeja, tiek apstrādāti tikai apdrošināšanas līgumu slēgšanas un izpildes nolūkā, lai izmeklētu un administrētu apdrošināšanas gadījumus vai notikumus, kurus var atzīt par apdrošināšanas gadījumiem.

Visos gadījumos mēs nododam trešajām personām tik mazu personas datu daļu, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šādas datu nodošanas likumīgo mērķi. Turklāt mēs sadarbojamies tikai ar tiem ārpakalpojumu partneriem, kuri garantē atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu tādā veidā, lai Jūsu personas datu apstrāde atbilstu likumīgajām prasībām un nodrošinātu Jūsu tiesību aizsardzību. Mēs arī pastāvīgi kontrolējam mūsu ārpakalpojumu partnerus attiecībā uz datu aizsardzības prasību ievērošanu.

TIEŠAIS MĀRKETINGS

Tiešā mārketinga piedāvājumus var izteikt telefona sarunas laikā vai nosūtīt kā SMS vai pa e-pastu vai citiem līdzekļiem (piemēram, caur mūsu pašapkalpošanās sistēmu) ar Jūsu iepriekšēju piekrišanu (izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likumā) (vai attiecīgā normatīvajā aktā Lietuvā un Igaunijā) un ar nosacījumu, ka jūs neesat paudis iebildumus pret tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanu.

Fizisko personu datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos mūsu uzņēmumā notiek, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu. Šī piekrišana ir jāsaņem iepriekš, un to nevar vienlaikus iegūt, izmantojot tiešā mārketinga rīkus. Klusums, iepriekš atzīmētas rūtiņas vai bezdarbība nav piekrišana. Piekrišana ir jāsniedz brīvi, tai jābūt nepārprotamai, balstītai uz informāciju un konkrētai. Piekrišanu var dot dažādos veidos, piemēram, atzīmējot izvēles rūtiņu piekrišanai vai iebildumiem pret tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanu, noklikšķinot uz atbilstošās ikonas, paužot mutisku piekrišanu utt.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un izteikt iebildumus pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos. To var izdarīt, zvanot pa tālruni +371 6755 8888 vai nosūtot e-pasta vēstuli uz info@compensa.lv (vai attiecīgu e-pasta adresi Lietuvā un Igaunijā). Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu un datu apstrādei nav cita juridiska pamata, mēs izdzēsīsim Jūsu personas datus, kas apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos. Ja mēs saņemam Jūsu iebildumus pret Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, mēs nekavējoties pārtrauksim Jums piedāvājumu nosūtīšanu, un Jūsu personas dati vairs netiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos.

Ja mums ir klientu kontaktinformācija, mēs to varam izmantot, lai reklamētu savus līdzīgus apdrošināšanas pakalpojumus ar noteikumu, ka klientiem tiek dota skaidra, bezmaksas un viegli īstenojama iespēja iebilst vai atteikties no šādas kontaktinformācijas izmantošanas iepriekšminētajam mērķim, kad tiek savākti šādi dati, un ja klients, nosūtot ziņojumu, sākumā neiebilda pret šādu datu izmantošanu. Mūsu apdrošināšanas pakalpojumu piedāvāšana fiziskām personām un / vai viņu viedokļa pieprasīšana par piedāvātajiem pakalpojumiem tiek uzskatīta par mūsu pašu līdzīgu pakalpojumu mārketingu. Šāda mūsu klientu datu apstrāde tiešā mārketinga nolūkos ir balstīta uz mūsu likumīgajām interesēm.

Tiešā mārketinga vajadzībām mēs neapstrādājam īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas numurus.

Apdrošināšanas seguma pagarināšana

Laba apdrošināšanas pakalpojumu prakse liek mums veikt pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu pastāvīgu apdrošināšanas segumu, ja tiek uzskatīts, ka persona ir ieinteresēta apdrošināšanas segumā. Parasti tiek pieņemts, ka apdrošinājuma ņēmēja interesēs ir apdrošināšanas seguma turpināšana. Saskaņā ar labas ticības principu mēs varam Jūs informēt par mūsu noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņa beigām un vienlaikus par apdrošināšanas seguma termiņa beigām. Šajā gadījumā jauna apdrošināšanas līguma nosūtīšana apdrošinājuma ņēmējam un priekšlikums sākt sarunas pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas tiek uzskatīti par pamatotiem. Šādā gadījumā mūsu paziņojums netiek uzskatīts par tiešo mārketingu. Šis princips tiek piemērots arī tad, ja tiek atjaunots esošais līgums, saskaņā ar esošo apdrošināšanas līgumu tiek piedāvāti papildu ieguvumi, kā arī, ja apdrošināšanas līgums ir nodots jaunam apdrošinājuma ņēmējam.

PROFILĒŠANA UN AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Automātisku lēmumu pieņemšanu, ieskaitot profilēšanu, var izmantot, iegādājoties apdrošināšanas pakalpojumus, piemēram, sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, personu apdrošināšana, ceļojumu apdrošināšana, izmantojot internetu vai citus kanālus. Automātiska lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu, ir nepieciešama, lai noslēgtu, pagarinātu vai atjaunotu apdrošināšanas līgumu un novērtētu apdrošināšanas risku.

Šajā gadījumā apdrošināšanas piedāvājums tiek sniegts automātiski, izvērtējot sniegto informāciju un (vai) datus par apdrošināšanas objektu, pamatojoties uz kuriem Jūs un (vai) apdrošināšanas objekts var tikt attiecināts uz noteiktu riska grupu, t.i., apdrošinātāja IT sistēmas automātiski aprēķina apdrošināšanas prēmiju, pamatojoties uz šādiem datiem: transportlīdzekļa modelis, apdrošināšanas vēsture, vecums, reģions vai citi faktori. Automātisku lēmumu pieņemšanu var veikt arī, novērtējot mūsu pieredzi par apdrošināšanas gadījumu iespējamību un iespējamo kaitējumu. Pēc šīs informācijas novērtēšanas un statistisko risku modeļu izmantošanas tiek aprēķināts apdrošināšanas risks un attiecīgi aprēķināta apdrošināšanas prēmija.

Jums vienmēr ir iespēja pieteikties uz apdrošināšanas piedāvājumu caur citiem kanāliem – pa tālruni vai apmeklējot mūsu klientu apkalpošanas nodaļas.

Pēc apdrošināšanas riska automātiskas novērtēšanas saskaņā ar šo novērtējumu apdrošināšanas līgumu var noslēgt ar nosacījumiem, kas nav norādīti Jūsu pieprasījumā, vai arī mēs varam atteikties slēgt apdrošināšanas līgumu.

Novērtējot, kādu mārketinga informāciju sniegt, datu subjektam var piemērot automātisku lēmumu pieņemšanu, ieskaitot profilēšanu. Šajā gadījumā automātiskas lēmumu pieņemšanas pamatā ir datu subjekta apdrošināšanas vēsture un citi dati, kuru novērtēšanas mērķis ir sniegt datu subjektam vispiemērotāko un visatbilstošāko informāciju.

Automātisku lēmumu pieņemšanu var izmantot arī, lai novērtētu, vai uz personu attiecas starptautiskas sankcijas. Automātiska lēmumu pieņemšana tiek veikta, novērtējot, vai datu subjekts ietilpst to personu (vai ir konkrētas personas) pakļautībā, uz kurām attiecas starptautiskās sankcijas.

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kas tika izmantoti profila izveidošanai, kā arī iegūt informāciju par profilu, segmentiem un kategorijām, kuras uz Jums attiecas. Papildus tiesībām piekļūt saviem personas datiem Jūs varat izmantot arī citas tiesības, kas paredzētas GDPR un aprakstītas zemāk šajā Privātuma politikā.

Automātiskas lēmumu pieņemšanas un profilēšanas gadījumā, ja personas datu apstrāde balstās uz GDPR 6.panta 1.punkta e) vai f) apakšpunktu, kā arī profilēšana tiešā mārketinga nolūkos, Jums vienmēr ir tiesības iebilst, kā tas noteikts GDPR 21.pantā.

Pārskatot automātisko lēmumu pret Jums un GDPR 22.panta 2.punkta a) un c) apakšpunktā minētajos gadījumos, Jums ir tiesības rakstiski vai, ierodoties pie mums, pieprasīt mūsu darbinieka iesaistīšanos, saņemt pieņemtā lēmuma skaidrojumu, kā arī Jums ir tiesības šo lēmumu apstrīdēt.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM PERSONAS DATUS?

Jūsu personas datus var glabāt dažādos dokumentos vai failos gan papīra, gan elektroniskā formā. Tiesību akti var paredzēt atšķirīgus datu glabāšanas nosacījumus. Compensa neglabā nekādu personas informāciju ilgāk, nekā tas nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem vai datu apstrādes nolūkiem. Parasti informācija, kas satur Jūsu personas datus, tiek izdzēsta pēc termiņa, kurā ir iespēja saņemt sūdzības un prasījumus, beigām.

Pat ja Jūs nolemjat pārtraukt sadarbību ar mums, mēs joprojām varam glabāt Jūsu personas datus iespējamo sūdzību un prasījumu dēļ. Turklāt mums nepieciešams glabāt Jūsu personas datus, lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem vai sniegt Jums nepieciešamo informāciju par mūsu sadarbību. Tomēr mēs neizmantojam Jūsu personas datus citiem mērķiem, kā vien tiem, par kuriem esam Jūs informējuši. 

Precīzāka informācija par to, cik ilgi mēs glabājam Jūsu personas datus, ir atrodama mūsu apstrādes darbību reģistros, kas publicēti mūsu tīmekļa vietnē.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Jums ir tiesības, kas noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un norādītas zemāk. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm tiesībām nav absolūtas, un Compensa ne vienmēr un bez nosacījumiem apmierina Jūsu pieprasījumu to īstenošanai.

Jūsu tiesības Tiesību apraksts

Tiesības piekļūt saviem datiem

Jūs varat lūgt apstiprinājumu tam, vai Jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja tas tā ir, piekļūt Jūsu personas datiem un informācijai par to apstrādi.

Tiesības labot datus

Jūs varat lūgt labot neprecīzus personas datus, lai nodrošinātu datu precizitāti.

Tiesības uz datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”)

Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus bez nepamatotas kavēšanās.

Tiesības ierobežot datu apstrādi

Jūs varat lūgt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja iestājas viens no šādiem apstākļiem:

 • Jūs iebilstat pret personas datu precizitāti – uz laiku, kas mums ļauj pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • Datu apstrāde ir pretlikumīga un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu, un tā vietā pieprasāt ierobežojumu datu lietošanai;
 • Compensa vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati, bet Jūs tos pieprasāt, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses vai iesniegtu sūdzību;
 • Jūs esat iebilduši pret Jūsu personas datu apstrādi, līdz tiek pārbaudīts, vai mūsu likumīgais datu apstrādes pamats atbilst Jūsu interesēm.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jūs varat lūgt saņemt savus personas datus strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā un varat nosūtīt (vai lūgt mums nosūtīt) tos citam datu pārzinim.

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Compensa likumīgajām interesēm; kā arī iebilst apstrādāt personas datus tiešā mārketinga nolūkos.

Tiesības iebilst pret datu apstrādi, kas balstās vienīgi uz automatizētu lēmumu pieņemšanu

Jūs varat lūgt, lai uz Jums neattiektos lēmumi, kas balstīti tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, kas rada Jums tiesiskas sekas vai būtiski ietekmē Jūs.

Jūs varat lūgt mūsu datu aizsardzības speciālistam detalizētu skaidrojumu par savām tiesībām (skat. kontaktinformāciju sadaļā "Par mums") vai atrast to Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.

Vienu reizi gadā mēs bez maksas nodrošinām informācijas sniegšanu par Jūsu personas datu apstrādi. Ja Jūs iesniedzat pieprasījumu vairāk nekā vienu reizi gadā vai ja Jūsu pieprasījums ir nepamatots, atkārtots vai nesamērīgs, mēs varam iekasēt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām. Mēs varam Jūs lūgt sniegt pierādījumus, kas apliecina Jūsu identitāti (piemēram, identifikācijas dokuments). Mēs varam arī Jūs lūgt precizēt Jūsu pieprasījumu, lai paātrinātu mūsu atbildi. Mēs atbildam uz Jūsu pieprasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas; šis termiņš var tikt pagarināts, ja Jūsu pieprasījums ir sarežģīts vai ja Jūs esat iesnieguši vairākus pieprasījumus (šādā gadījumā mēs Jūs informēsim par atbildes aizkavēšanos).

Mēs augstu vērtējam Jūsu atsauksmes un laipni lūdzam iesniegt savas atsauksmes saistībā ar Jūsu personas datu aizsardzību mūsu datu aizsardzības speciālistam (skat. kontaktinformāciju sadaļā "Par mums"). Jūs varat arī nosūtīt savu iesniegumu uz mūsu biroju (rekvizītus varat atrast šajā tīmekļa vietnē). Compensa apliecina, ka rūpīgi izpētīs visus iespējamos neatbilstības gadījumus saistībā ar šo Privātuma politiku un tiesību aktiem, kā arī veiks visus nepieciešamos riska novēršanas pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu maksimālu aizsardzību. Ja mums neizdodas atrisināt strīdu, Jūs varat iesniegt oficiālu sūdzību uzraudzības iestādei:

Lietuva:            Valsts Datu aizsardzības inspekcija, L. Sapiegos g. 17, Viļņa;
Latvija:             Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga;
Igaunija:           Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija, Väike-Ameerika 19, Tallina.

Personas datu apstrādes darbību reģistri:

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri