Atpakaļ

”Compensa Vienna Insurance Group” ADB Privātuma politika

PAR MUMS

“Compensa Vienna Insurance Group” ADB ir Lietuvas Republikā reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, un tai ir filiāles Latvijā un Igaunijā. Mūsu rekvizītus Jūs varat atrast šajā tīmekļa vietnē. Savā darbībā mēs izmantojam arī mūsu saistīto uzņēmumu (pārstāvniecību) pakalpojumus: UAB “Compensa Services”, reģistrācijas numurs: 302701871, juridiskā adrese: Ukmergės gatvė 280, Viļņa, Lietuvas Republika, un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Compensa Services”, reģistrācijas numurs: 40103534334, juridiskā adrese: Vienības gatve 87H, Rīga, Latvijas Republika.

Lai precīzi izpildītu no apdrošināšanas līgumiem izrietošos un tiesību aktos noteiktos pienākumus, mums ir jāapstrādā fizisko personu personas dati. Compensa ir oficiāli reģistrēta kā datu pārzinis un atbilst tiesiskajām prasībām, kas piemērojamas datu pārziņiem.

Mēs esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu, un saistībā ar datu aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar viņu pa e-pastu:

KĀ MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS?

Neatkarīgi no mūsu attiecību veida ar personām, Compensa ir būtiski cienīt viņu personības, tostarp viņu personas datus. Tādēļ mēs esam apņēmušies nodrošināt datu aizsardzību, drošību un konfidencialitāti, un šīs tēmas ir galvenais elements mūsu Uzņēmējdarbības ētikas kodeksā. Lai nodrošinātu privātumu visās mūsu attiecībās ar personām, mēs esam izstrādājuši standartus un procedūras, un mēs regulāri pārskatam un uzlabojam šos aspektus.

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir:

 • apstrādāti likumīgi, taisnīgi un pārredzamā veidā;
 • savākti precīzi formulētiem un likumīgiem mērķiem, un tos tālāk neapstrādā veidā, kas nav saderīgs ar šiem mērķiem;
 • adekvāti, atbilstoši un ierobežoti līdz nepieciešamajiem mērķiem, kādiem tie tiek apstrādāti;
 • precīzi un, ja nepieciešams, tiek atjaunoti;
 • uzglabāti tādā formā, kas ļauj Jūs identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams mērķiem, kuriem apstrādā personas datus;
 • apstrādāti, lai nodrošinātu pienācīgu personas datu drošību.

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀJAM?

“Personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Lai precīzi noslēgtu un izpildītu apdrošināšanas līgumus, mēs parasti apkopojam un apstrādājam personas datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju) un personas datus, kas saistīti ar apdrošināšanas objektu (piemēram, informācija par īpašumu, mehānisko transportlīdzekli, u.c.). Atkarībā no situācijas mēs varam apstrādāt arī citus personas datus, kas ir nepieciešami, lai noslēgtu un (vai) izpildītu apdrošināšanas līgumus (piemēram, individuālo raksturojumu dati – braukšanas pieredze, ceļojuma galamērķi un periodi utt.; finanšu dati – bankas konta numurs, parāda summa utt.). Šis nav pilnīgs Compensa apstrādāto personas datu saraksts; informācijas apjoms par konkrētu fizisko personu ir atkarīgs no viņa/viņas individuālajām attiecībām ar mums. Tomēr mēs nevācam pārmērīgus personas datus, kas nav saderīgi ar datu minimizēšanas principu. Jūs jebkurā laikā varat saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, ko apstrādā Compensa; sīkāku informāciju skat. nodaļā "Kādas ir Jūsu tiesības?".

KĀDS IR DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN TIESISKAIS PAMATS?

Vairumā gadījumu mēs apstrādājam personas datus, lai noslēgtu un izpildītu apdrošināšanas līgumus (ieskaitot apdrošināšanas riska novērtējumu, apdrošināšanas objekta identifikāciju un novērtēšanu, apdrošināšanas atlīdzības aprēķināšanu utt.). Apdrošināšanas riska novērtēšanai un iespējamo apdrošināšanas līgumu noslēgšanai var izmantot arī ierobežotu Jūsu personas datu saturu (piemēram, apdrošināšanas vēsturi).

Tāpat mums var būt pienākums apstrādāt personas datus, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, apdrošināšanas starpnieku saraksta administrēšana utt.).

Dažos gadījumos (piemēram, tiešā mārketinga nolūkos) Jūsu personas dati var tikt apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu brīvprātīgi un nepārprotami sniegtu piekrišanu. Jūs varat viegli atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā bez maksas.

Dažreiz personas datus var apstrādāt, ja tas ir nepieciešams mūsu likumīgajām interesēm (piemēram, videonovērošana pie ieejas mūsu telpās, nodrošinot īpašuma un darbinieku drošību). Šādos gadījumos mēs atklājam personai mūsu likumīgās intereses. Tomēr mēs neapstrādājam personas datus, pamatojoties uz šo tiesisko pamatu, ja personu intereses vai viņu pamattiesības un brīvības ir pretrunā šādām likumīgajām interesēm.

Visos gadījumos, apstrādājot personas datus, mēs stingri ievērojam Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī nacionālo tiesību aktu datu aizsardzības jomā prasības.

KĀ MĒS GLABĀJAM UN NODODAM PERSONAS DATUS?

Parasti mēs vācam personas datus no paša datu subjekta. Tomēr dažreiz mums ir jāsavāc personas dati arī no citām personām, piemēram, no valsts reģistra, policijas vai citas valsts institūcijas, vai citām personām. Visos gadījumos mēs apzināti nevācam pārmērīgus personas datus, kas nav nepieciešami, lai sasniegtu šādu datu apstrādes tiesiskos mērķus. Turklāt mēs informējam datu subjektus par viņu personas datu vākšanu no citām personām, ja vien to rīcībā jau nav šāda informācija, vai arī pastāv citi tiesiski pamati, kas nepieļauj šādas informācijas sniegšanu.

Mēs glabājam Jūsu personas datus droši un nenododam tos citām nepilnvarotām personām. Tomēr daļa Compensa apstrādāto personas datu var tikt nodota citām personām vai valsts institūcijām atbilstoši juridiskiem pienākumiem, kas noteikti Eiropas Savienības vai nacionālajos tiesību aktos, vai lai pareizi izpildītu līgumsaistības. Jūsu personas dati var tikt nodoti arī trešajām personām pēc Jūsu pieprasījuma vai saskaņā ar līguma noteikumiem (piemēram, bankām, līzinga kompānijām utt.).

Mēs sniedzam tipisku (neierobežotu) to subjektu sarakstu, kuriem var tikt nodoti personas dati:

 • Atlīdzību regulēšanas sadarbības partneri, zaudējumu novērtētāji;
 • Apdrošināšanas starpnieki;
 • Pārapdrošināšanas sabiedrības;
 • IT sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji;
 • Parādu piedziņas uzņēmumi;
 • Valsts institūcijas, u.c.

Visos gadījumos mēs nododam trešajām personām tik mazu personas datu daļu, cik tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šādas datu nodošanas likumīgo mērķi. Turklāt mēs sadarbojamies tikai ar tiem ārpakalpojumu partneriem, kuri garantē atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu tādā veidā, lai Jūsu personas datu apstrāde atbilstu likumīgajām prasībām un nodrošinātu Jūsu tiesību aizsardzību. Mēs arī pastāvīgi kontrolējam mūsu ārpakalpojumu partnerus attiecībā uz datu aizsardzības prasību ievērošanu.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM PERSONAS DATUS?

Jūsu personas datus var glabāt dažādos dokumentos vai failos gan papīra, gan elektroniskā formā. Tiesību akti var paredzēt atšķirīgus datu glabāšanas nosacījumus. Compensa neglabā nekādu personas informāciju ilgāk, nekā tas nepieciešams saskaņā ar tiesību aktiem vai datu apstrādes nolūkiem. Parasti informācija, kas satur Jūsu personas datus, tiek izdzēsta pēc termiņa, kurā ir iespēja saņemt sūdzības un prasījumus, beigām.

Pat ja Jūs nolemjat pārtraukt sadarbību ar mums, mēs joprojām varam glabāt Jūsu personas datus iespējamo sūdzību un prasījumu dēļ. Turklāt mums nepieciešams glabāt Jūsu personas datus, lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem vai sniegt Jums nepieciešamo informāciju par mūsu sadarbību. Tomēr mēs neizmantojam Jūsu personas datus citiem mērķiem, kā vien tiem, par kuriem esam Jūs informējuši.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Jums ir tiesības, kas noteiktas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā un norādītas zemāk. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas no šīm tiesībām nav absolūtas, un Compensa ne vienmēr un bez nosacījumiem apmierina Jūsu pieprasījumu to īstenošanai.

Jūsu tiesības Tiesību apraksts

Tiesības piekļūt saviem datiem

Jūs varat lūgt apstiprinājumu tam, vai Jūsu personas dati tiek apstrādāti, un, ja tas tā ir, piekļūt Jūsu personas datiem un informācijai par to apstrādi.

Tiesības labot datus

Jūs varat lūgt labot neprecīzus personas datus, lai nodrošinātu datu precizitāti.

Tiesības uz datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”)

Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus bez nepamatotas kavēšanās.

Tiesības ierobežot datu apstrādi

Jūs varat lūgt ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, ja iestājas viens no šādiem apstākļiem:

 • Jūs iebilstat pret personas datu precizitāti – uz laiku, kas mums ļauj pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • Datu apstrāde ir pretlikumīga un Jūs iebilstat pret personas datu dzēšanu, un tā vietā pieprasāt ierobežojumu datu lietošanai;
 • Compensa vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati, bet Jūs tos pieprasāt, lai aizstāvētu savas tiesiskās intereses vai iesniegtu sūdzību;
 • Jūs esat iebilduši pret Jūsu personas datu apstrādi, līdz tiek pārbaudīts, vai mūsu likumīgais datu apstrādes pamats atbilst Jūsu interesēm.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jūs varat lūgt saņemt savus personas datus strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā un varat nosūtīt (vai lūgt mums nosūtīt) tos citam datu pārzinim.

Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz Compensa likumīgajām interesēm; kā arī iebilst apstrādāt personas datus tiešā mārketinga nolūkos.

Tiesības iebilst pret datu apstrādi, kas balstās vienīgi uz automatizētu lēmumu pieņemšanu

Jūs varat lūgt, lai uz Jums neattiektos lēmumi, kas balstīti tikai uz automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, kas rada Jums tiesiskas sekas vai būtiski ietekmē Jūs.

Jūs varat lūgt mūsu datu aizsardzības speciālistam detalizētu skaidrojumu par savām tiesībām (skat. kontaktinformāciju sadaļā "Par mums") vai atrast to Vispārīgajā datu aizsardzības regulā. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu.

Vienu reizi gadā mēs bez maksas nodrošinām informācijas sniegšanu par Jūsu personas datu apstrādi. Ja Jūs iesniedzat pieprasījumu vairāk nekā vienu reizi gadā vai ja Jūsu pieprasījums ir nepamatots, atkārtots vai nesamērīgs, mēs varam iekasēt saprātīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām. Mēs varam Jūs lūgt sniegt pierādījumus, kas apliecina Jūsu identitāti (piemēram, identifikācijas dokuments). Mēs varam arī Jūs lūgt precizēt Jūsu pieprasījumu, lai paātrinātu mūsu atbildi. Mēs atbildam uz Jūsu pieprasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Jūsu pieteikuma saņemšanas; šis termiņš var tikt pagarināts, ja Jūsu pieprasījums ir sarežģīts vai ja Jūs esat iesnieguši vairākus pieprasījumus (šādā gadījumā mēs Jūs informēsim par atbildes aizkavēšanos).

Mēs augstu vērtējam Jūsu atsauksmes un laipni lūdzam iesniegt savas atsauksmes saistībā ar Jūsu personas datu aizsardzību mūsu datu aizsardzības speciālistam (skat. kontaktinformāciju sadaļā "Par mums"). Jūs varat arī nosūtīt savu iesniegumu uz mūsu biroju (rekvizītus varat atrast šajā tīmekļa vietnē). Compensa apliecina, ka rūpīgi izpētīs visus iespējamos neatbilstības gadījumus saistībā ar šo Privātuma politiku un tiesību aktiem, kā arī veiks visus nepieciešamos riska novēršanas pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu maksimālu aizsardzību. Ja mums neizdodas atrisināt strīdu, Jūs varat iesniegt oficiālu sūdzību uzraudzības iestādei:

Lietuva: Valsts Datu aizsardzības inspekcija, L. Sapiegos g. 17, 10312, Viļņa, e-pasts: ada@ada.lt;

Latvija: Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, e-pasts: info@dvi.gov.lv;

Igaunija: Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija, Väike-Ameerika 19, Tallina, e-pasts: info@aki.ee.

Mājas lapas izmantošanas noteikumi

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle no savas puses darīs visu iespējamo, lai informācija, kas ir publicēta mūsu mājas lapā un tās sadaļās (tālāk tekstā - "mājas lapa"), būtu precīza un detalizēta. Tomēr Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle nevar garantēt mājas lapā publicētās informācijas absolūtu precizitāti un pareizību, kā arī nenes atbildību par iespējamām šīs informācijas izmantošanas sekām.

Mājas lapā ir ievietotas saites uz citām mājas lapām, un par tajās publicētās informācijas pareizību Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle atbildību nenes.

Mājas lapā publicētās informācijas autortiesības ir aizsargātas, un informāciju var izmantot, tikai iepriekš rakstveidā saskaņojot to ar Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāli.

Lietojot mājas lapu, lietotājs apliecina, ka viņš / viņa ir iepazinies ar šiem noteikumiem, saprot tos un pilnībā piekrīt tiem.

Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri