Atpakaļ

Profesionālā civiltiesiskā atbildība


Pirkt

Kādi ir ieguvumi?


Apdrošināti visi speciālisti
Vienā apdrošināšanas polisē var iekļaut visus pakalpojuma sniedzēja vienas nozares speciālistus
Juridiskā palīdzība
Mēs nodrošināsim kvalificētu juridisko palīdzību apdrošināšanas gadījuma gadījumā. Ja nepieciešams, mēs piedalīsimies tiesas procesā un aizstāvēsim jūsu intereses
Ekspertu vērtējums
Lai pilnvērtīgi novērtētu un noteiktu zaudējumus, kas nodarīti trešai personai, mēs nodrošināsim, ka radītie zaudējumi tiks profesionāli izvērtēti, nepieciešamības gadījumā piesaistot neatkarīgus ekspertus.
Aizsardzība
Saņemot trešās puses prasību par zaudējumu atlīdzību, mēs to izvērtēsim un palīdzēsim jums likumīgi aizstāvēt sevi pret nepamatotām prasībām.

Kādi ir ieguvumi?

Vairāk par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

Ja Tevi interesē Compensa pakalpojumi, konsultējies ar mūsu speciālistiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko


Grāmatvežu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar LR likumu “Par grāmatvedību” ārpakalpojuma grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Ārpakalpojuma grāmatveža profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par 3000 euro.
Noslēdzot grāmatveža profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, šī apdrošināšana aizsargā Apdrošināto no neparedzētiem finansiāliem izdevumiem, saistītiem ar profesionālās darbības gaitā trešajām personām radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar LR Būvniecības likumu būvspeciālistam ir pienākums apdrošināt savu profesionālo atbildību par būvniecības procesā to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citu būvniecības dalībnieku un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī videi. Pie būvspeciālistiem tiek pieskaitītas personas, kas ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās.
Noslēdzot būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, šī apdrošināšana aizsargā Apdrošināto no neparedzētiem finansiāliem izdevumiem, saistītiem ar profesionālās darbības gaitā trešajām personām radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Kravu pārvadātāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar Konvenciju par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR), pārvadātājs ir atbildīgs par pilnīgu vai daļēju kravas zaudējumu un par bojājumu, kurš noticis kopš brīža, kad krava bija pieņemta, līdz brīdim, kad krava tiek nodota, kā ari par piegādes nokavējumu.
Noslēdzot kravas autopārvadātāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, šī apdrošināšana aizsargās Apdrošināto no neparedzētiem finansiāliem izdevumiem, saistītiem ar kravas auto pārvadāšanas laikā trešajām personām radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Pasākumu organizatoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar LR Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu, publiska pasākuma rīkošanai pasākuma organizatoram jāapdrošina savu civiltiesisku atbildību, lai nodrošinātu to, ka zaudējumi, kas pasākuma organizatora darbības vai bezdarbības dēļ pasākuma laikā var rasties trešajām personām, tiktu atlīdzināti.
Noslēdzot pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, šī apdrošināšana aizsargās Apdrošināto no neparedzētiem finansiāliem izdevumiem, saistītiem ar pasākuma norises laikā trešajām personām radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Apdrošinātais risks ir finansiāli zaudējumi, kas izriet no trešo personu prasībām pret vadošajām amatpersonām saistībā ar tām noteikto pienākumu izpildi.
Noslēdzot Vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu tiek atlīdzināti valdes, padomes locekļu, atbildīgo amatpersonu darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītos zaudējumus trešajām personām.

Apsaimniekotāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Apsaimniekotājs, veicot savus pienākumus, savas darbības vai bezdarbības rezultātā var nodarīt trešajai personai ievērojamus zaudējumus, kā, piemēram, veicot mājas jumta tīrīšanas darbus, ledus, sniega krišanas rezultātā var sabojāt pie mājas noparkoto automašīnu, vai arī nodarīt kaitējumu kājāmgājējiem.
Noslēdzot apsaimniekotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, šī apdrošināšana aizsargā Apdrošināto no neparedzētiem finansiāliem izdevumiem, saistītiem ar apsaimniekošanas veikšanas gaitā trešajām personām radīto zaudējumu atlīdzināšanu.