Atpakaļ

Profesionālā civiltiesiskā atbildība


Kādi ir ieguvumi?


Apdrošināti visi speciālisti
Vienā apdrošināšanas polisē var iekļaut visus pakalpojuma sniedzēja vienas nozares speciālistus.
Juridiskā palīdzība
Mēs nodrošināsim kvalificētu juridisko palīdzību apdrošināšanas gadījuma gadījumā. Ja nepieciešams, mēs piedalīsimies tiesas procesā un aizstāvēsim jūsu intereses.
Ekspertu vērtējums
Lai pilnvērtīgi novērtētu un noteiktu zaudējumus, kas nodarīti trešai personai, mēs nodrošināsim, ka radītie zaudējumi tiks profesionāli izvērtēti, nepieciešamības gadījumā piesaistot neatkarīgus ekspertus.
Aizsardzība
Saņemot trešās puses prasību par zaudējumu atlīdzību, mēs to izvērtēsim un palīdzēsim jums likumīgi aizstāvēt sevi pret nepamatotām prasībām.

Kādi ir ieguvumi?

Vairāk par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

Ja Tevi interesē Compensa pakalpojumi, konsultējies ar mūsu speciālistiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko.


Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar Būvniecības likumu būvspeciālistam ir pienākums apdrošināt savu profesionālo atbildību par būvniecības procesā to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citu būvniecības dalībnieku un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī videi.

Apdrošināšanas segumā ir iekļauti arī zaudējumi, kas ir saistīti ar objekta vai tā daļas pārbūvi,  zaudējumi, zaudējumi ko nodarīja Apdrošinātā piesaistīts apakšuzņēmējs, ka arī izdevumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, vai no trešās personas veselībai vai dzīvībai nodarīta kaitējuma.

Grāmatvežu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” ārpakalpojuma grāmatvedim ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem. Ārpakalpojuma grāmatveža profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits nedrīkst būt mazāks par 3000 euro.

Noslēdzot grāmatveža profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, šī apdrošināšana aizsargā Apdrošināto no neparedzētiem finansiāliem izdevumiem, saistītiem ar profesionālās darbības gaitā trešajām personām radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Ģeodēzistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.1011 «Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā» sertificētai personai ir jāapdrošina civiltiesiskā atbildība par tās nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām, kas radušies kļūdainas profesionālās darbības dēļ ģeodēzisko, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildes laikā vai pēc to izpildes.

 Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu noslēdz par konkrētu objektu vai par visiem ģeodēziskajiem, zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem.

Minimālais atbildības limits:

Konkrētam objektam – 100% no līgumā noteiktās summas.

Uz gadu 14 229 EUR.

Meža inventarizācijas veicēju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.392 «Meža inventarizācijas veicēju sertifikācijas un sertificēto personu darbības uzraudzības kārtība» sertificētai personai ir jāapdrošina profesionālo civiltiesisko atbildību par tās iespējamiem nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām, kuri var rasties sertificētās personas kļūdainas profesionālās darbības dēļ meža inventarizācijas darbu izpildes laikā vai pēc to izpildes.

Minimālais atbildības limits:

Uz gadu 14 230 EUR.

Darba aizsardzības speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Obligātās apdrošināšanas kārtību kompetentām institūcijām un kompetentiem darba aizsardzības speciālistiem nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību.

Minimālais atbildības limits:

Kompetentam speciālistam 14 230 EUR;

Kompetentai institūcijai 28 458 EUR.

Profesionālo patentpilnvarnieku profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Profesionālais patentpilnvarnieks atbild par tiesību aizskārumu, kaitējumu un zaudējumiem, kas viņa vainas dēļ radušies personai, kuru viņš pārstāv vai kurai viņš sniedzis pakalpojumu, kā arī gadījumos, kad tiesību aizskārums, kaitējums vai zaudējumi radušies profesionālā patentpilnvarnieka vadībā strādājoša darbinieka vainas dēļ, kurš veicis tam uzdotos darba pienākumus.

Minimālais atbildības limits:

Individuālajam līgumam 43 000 EUR

Grupas līgumam 86 000 EUR

Kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu apkalpošanas dienestu un atbilstības pārbaudes institūciju profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” grozījumiem kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu apkalpošanas dienestam un atbilstības pārbaudes institūcijai ir pienākums nodrošināt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret zaudējumiem, ja tādi rastos profesionālās darbības vai bezdarbības dēļ.

 Minimālais atbildības limits: 30 000 EUR

Noteikumi

Polise iegādāta