Atpakaļ

Sūdzību izskatīšanas kārtība

Sūdzību izskatīšanas kārtība „Compensa Vienna Insurance Group“ ADB Latvijas filiālē

Vispārīgie principi

„Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle pievērš īpašu uzmanību savu pakalpojumu kvalitātei. Mēs darām visu, lai nodrošinātu, ka mūsu klienti ir apmierināti ar mūsu savstarpējo sadarbību. Attiecīgi, mums ir ļoti svarīgi no klientiem saņemt atgriezenisko saiti, lai mēs varētu uzlabot savu darbību kvalitāti.

Mēs pastāvīgi cenšamies izpildīt šos vispārīgos sūdzību izskatīšanas principus:

 • sūdzību izskatīšanas process tiek organizēts ātri, taisnīgi, efektīvi un pienācīgi;

 • sūdzības izskata savlaicīgi, vietējos tiesību aktos un iekšējos dokumentos noteiktajos termiņos;

 • iesniedzēja personas datus un citu informāciju apstrādā, ievērojot juridiskās prasības;

 • mēs izvairāmies no interešu konfliktiem; Sabiedrība izmanto visus nepieciešamos līdzekļus, lai apzinātu un novērstu interešu konfliktus;

 • par sūdzību izskatīšanu atbildīgajiem darbiniekiem ir pietiekamas prasmes, zināšanas un pieredze, lai veiktu šo funkciju; tiem ir pieeja visai informācijai, kas nepieciešama sūdzību izskatīšanai;

 • visas sūdzības tiek pieņemtas un izskatītas bez maksas. Pieņemamības izņēmumi ir izklāstīti tālāk tekstā;

 • visas sūdzības un attiecīgā informācija tiek pienācīgi reģistrēta un uzglabāta;

 • sūdzību izskatīšanas process ir efektīvs un to regulāri atjaunina;

 • tiek izveidots, uzturēts un regulāri atjaunināts iekšējās ziņošanas process, kas nodrošina efektīvu sūdzību izskatīšanas procesu.

Mēs izskatām sūdzības saskaņā ar taisnīguma, saprātīguma, labticības, cieņas, godīguma, diskrētuma, objektivitātes, neitralitātes un precizitātes principiem. Par sūdzību izskatīšanu atbildīgie darbinieki ievēro Sabiedrības apstiprināto Uzņēmējdarbības ētikas kodeksu.

Ja vēlies iesniegt sūdzību

Vispirms mēs vēlamies atvainoties par to, ka neesi apmierināts ar mūsu pakalpojumiem, un tāpēc rūpīgi izvērtēsim situāciju savlaicīgi un pienācīgā veidā.
Ja vēlies iesniegt sūdzību, ērtībai esam pievienojuši sūdzības veidlapu. Mēs lūdzam norādīt savu kontaktinformāciju, lai mēs varētu nekavējoties sazināties, skaidri identificēt situāciju, ar kuru neesi apmierināts, pievienot visus nepieciešamos dokumentus un skaidri formulēt prasību.

Ņem vērā, ka mēs nevaram pieņemt un izskatīt sūdzības, kuras:

 • ir iesniegušas anonīmas personas;

 • ir iesniegtas citā valodā, kas nav latviešu valoda;

 • ir iesniegtas atkārtoti (ja uz līdzīgu sūdzību jau ir sniegta atbilde) un nav iesniegti jauni dokumenti/informācija;

 • ir neskaidras (proti, nav salasāmas, nav pausti pieprasījumi/prasības utt.) vai nav norādīta kontaktinformācija saziņai;

 • neattiecas uz „Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāles darbībām. Tomēr mēs izskatām sūdzības, kas ir par mūsu sadarbības partneru (piemēram, apdrošināšanas pakalpojumu izplatītāju) darbībām;

 • citās situācijās, ja Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēta iespēja nepieņemt un neizskatīt sūdzību.

Kā iesniegt sūdzību?

Lai mēs varētu izskatīt sūdzību visīsākajā laikā, nosūti aizpildītu un parakstītu sūdzības veidlapu (atrodama zemāk) uz e-pastu info@compensa.lv vai iesniedz klātienē mūsu galvenajā birojā: Vienības gatvē 87H, Rīgā, LV-1004, kā arī
Tu vari arī atstāt aizpildītu un parakstītu sūdzību jebkurā no mūsu birojiem / pārdošanas punktiem Latvijas Republikas teritorijā. Tomēr ņem vērā, ka šādos gadījumos laiks, kas mums nepieciešams atbildes sagatavošanai, var būt mazliet ilgāks, jo sūdzību ir nepieciešams pārsūtīt tālāk.


Pēc sūdzības saņemšanas mēs varam lūgt sniegt papildu dokumentus vai informāciju, vai arī sīkāk paskaidrot situāciju, ar kuru neesi apmierināti. Tādēļ pārbaudi, vai sūdzībā norādītā kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta un pasta adrese) ir pareiza.
Ja ir kādi jautājumi saistībā ar sūdzības aizpildīšanu vai iesniegšanu, Tu vari konsultēties ar mūsu atbildīgajiem darbiniekiem, zvanot pa tālruni (+371) 67558888.

Sūdzību izskatīšanas termiņi

Mēs sniegsim savu atbildi cik ātri vien iespējams, taču ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas. Izņēmuma kārtā šis termiņš var būt ilgāks (piemēram, ja iesniedzējam tiek lūgts sniegt papildu informāciju vai dokumentus, kā arī ja pastāv kādi citi apstākļi, kurus Sabiedrība nespēj kontrolēt u.c.). Mēs vienmēr informējam iesniedzējus par šādas kavēšanās iemesliem un datumu, kad tiks nosūtīta galīgā atbilde. Ja norādītajā termiņā objektīvu iemeslu dēļ atbildi nav iespējams sniegt, mēs informēsim par pamatojumu atbildes sniegšanas pagarinājuma nepieciešamībai un norādīsim saprātīgu termiņu, kad tiks sniegta atbilde.

Citi sūdzību izskatīšanas līdzekļi

Mēs ceram, ka pašu spēkiem spēsim atrisināt visas domstarpības ar sūdzību iesniedzējiem. Tomēr, ja Tevi neapmierina mūsu lēmums, Tu vari iesniegt oficiālu sūdzību šādās valsts institūcijās:

 • Latvijas Bankā.
  Ņemiet vērā, ka Latvijas Banka neizskata strīdus pēc būtības par apdrošināšanas atlīdzību izmaksas pienākumu. Informācijas par sūdzību izskatīšanas procesu ir sniegta tās tīmekļa vietnē www.bank.lv un mūsu tīmekļa vietnē www.compensa.lv.

 • Latvijas Republikas tiesā.
  Tu vari iesniegt prasību Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

 • Datu valsts inspekcijā (DVI).
  Ja sūdzība ir saistīta ar Tavu personas datu aizsardzību, Tu vari iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā. Par jautājumiem, kas saistīti ar datu aizsardzību „Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiālē, sk. arī mūsu Privātuma politiku, kas ir publicēta tīmekļa vietnē www.compensa.lv.

 

 


Klientu atbalsts un apdrošināšanas iegāde
24/7 atbalsta tālrunis
Klientu apkalpošanas centri