Atpakaļ

Vispārējā civiltiesiskā atbildība


Kādi ir ieguvumi?


Juridiskā palīdzība
Mēs nodrošināsim kvalificētu juridisko palīdzību apdrošināšanas gadījuma gadījumā. Ja nepieciešams, mēs piedalīsimies tiesas procesā un aizstāvēsim Tavas intereses.
Ekspertu vērtējums
Lai pilnvērtīgi novērtētu un noteiktu zaudējumus, kas nodarīti trešai personai, mēs nodrošināsim, ka radītie zaudējumi tiks profesionāli izvērtēti, nepieciešamības gadījumā piesaistot neatkarīgus ekspertus.
Aizsardzība
Saņemot trešās puses prasību par zaudējumu atlīdzību, mēs to izvērtēsim un palīdzēsim jums likumīgi aizstāvēt sevi pret nepamatotām prasībām.

Kādi ir ieguvumi?

Vairāk par vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu

Ja Tevi interesē Compensa pakalpojumi, konsultējies ar mūsu speciālistiem, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko apdrošināšanas risinājumu


Zaudējumi, kurus atlīdzina Compensa vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
 • Zaudējumi saistībā ar Trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu
 • Zaudējumi saistībā ar Trešās personas mantai nodarītajiem bojājumiem vai bojāeju
 • Izrietošie finansiālie zaudējumi
 • Zaudējumi, ko nodarīja Apdrošinātā piesaistīts apakšuzņēmējs
 • Juridiskie un tiesāšanās izdevumi
 • Ekspertīzes izdevumi
 • Glābšanas izdevumi
Papildu zaudējumi, kurus var iekļaut apdrošināšanas polisē
 • Atrautā peļņa
 • Izdevumi, kas radušies saistībā ar pēkšņu un neparedzēto vides piesārņojumu
 • Morālais kaitējums
 • Apakšuzņēmēja civiltiesiskā atbildība
 • Savstarpējā atbildība
 • Zaudējumi nomāta nekustama īpašuma bojājumu rezultātā
 • Zaudējumi Apdrošinātā uzticētas kustamas mantas bojājumu rezultātā
 • Citi zaudējumi
Compensa apdrošināšanas noteikumu priekšrocības
 • Standarta segumā ir iekļauta arī apdrošinātā kā nekustama īpašuma, kas tiek izmantots apdrošinātā saimnieciskā darbībā īpašnieka/īrnieka atbildība
 • Standarta segumā ir iekļauta atbildība par Apdrošinātā piesaistītiem apakšuzņēmējiem ar subrogācijas tiesībām
 • Tiek atlīdzināti arī finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas mantas bojājuma vai bojāejas
 • Apdrošinātā juridiskie un tiesāšanās izdevumu apakšlimits 30% no atbildības limita
 • Ekspertīzes izdevumi bez apakšlimita
 • Glābšanas izdevumi bez apakšlimita
 • Zaudējumi  tiek atlīdzināti arī apdrošinātā radiniekiem un ģimenes locekļiem
 • Tiek atlīdzināti zaudējumi veicot iekraušanas/izkraušanas darbus
 • Tiek apdrošināta atbildība par būvdarbiem, kurus var veikt bez būvatļaujas
 • Atlīdzības pieteikumu var iesniegt 3 gadu laikā pēc apdrošināšanas polises beigu datuma
 • Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta 10  darbu dienu laikā no visu dokumentu saņemšanas
Būvdarbu veicēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Būvdarbu veicēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir obligātais apdrošināšanas veids saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

Būvdarbu veicēja  VCTA apdrošināšanas polišu veidi:

 • Būvdarbu veicēja VCTA gada polise, ir spēkā attiecībā uz visiem būvobjektiem apdrošināšanas perioda laikā,
 • Būvdarbu veicēja  VCTA projekta polise, ir spēkā attiecībā uz konkrētu būvobjektu.
Produkcijas ražotāja, izplatītāja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Lai pasargātu savu uzņēmumu no negaidītiem zaudējumiem, kas radušies gadījumos, kad uzņēmuma pārdotā, saražotā vai izplatītā produkcija ir nodarījusi kaitējumu trešo personu veselībai un mantai, iesakām izvēlēties produkcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Papildus tam ir iespējams apdrošināt arī produkta izņemšanu no apgrozības vai atsaukšanu, aizstāšanu, labošanu vai kaitējumu citam produktam, ja produkts ir tā sastāvdaļa.

Pasākumu organizatoru vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Pasākuma organizatora darbības vai bezdarbības dēļ pasākuma apmeklētājiem, dalībniekiem vai citām personām var tikt nodarīti zaudējumi. Piemēram, pasākuma laikā sagāžas skatuves konstrukcijas, pasākuma apmeklētāji saindējas, saņemot ēdināšanas pakalpojumu vai negadījumu izraisa pasākumā izmantota pirotehnika. Lai pasargātu uzņēmumu no negaidītiem finansiāliem zaudējumiem, iesakām apdrošināt dronu operatoru civiltiesisko atbildību.

Pasākumu organizatora VCTA apdrošināšanas polišu veidi:

  • Pasākumu organizatora VCTA polise uz vienu pasākumu,
  • Pasākumu organizatora VCTA polise, ir spēkā attiecībā uz vairākiem pasākumiem apdrošināšanas perioda laikā.
Dronu operatoru civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Drona operatora jeb vadītaja kļūmes dēļ var ciest trešo personu manta vai veselība, piemēram, krītošs drons var savainot cilvēkus vai sabojāt citas personas automašīnas virsbūvi. Lai pasargātu uzņēmumu no negaidītiem finansiāliem zaudējumiem, iesakām apdrošināt dronu operatoru civiltiesisko atbildību.

Darba devēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Atlīdzinās nodarīto kaitējumu darbinieku veselībai un mantai, ja tāds būs radies, veicot darba pienākumus, un darba devējs būs atbildīgs par to saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Iespējams atlīdzināt arī darba gaitā darbiniekiem radušās arodslimības.

Nekustamā īpašuma pārvaldītāju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Nekustama īpašuma pārvaldītājs ir atbildīgs dzīvojamās mājas īpašniekam par viņam dotā pārvaldīšanas uzdevuma izpildi saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma, Civillikuma un noslēgtā pārvaldīšanas līguma noteikumiem.

Par likuma prasību neievērošanu, veicot pārvaldīšanas uzdevumu, pārvaldnieks atbild likumā noteiktajā kārtībā.

Auto pakalpojumu sniedzēju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Auto pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par iespējamiem zaudējumiem kas var rasties viņu klientiem ka arī citām trešajām personām sniedzot auto remonta, auto mazgāšanas, autostāvvietas pakalpojumus.

Izmitināšanas pakalpojumu sniedzēju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Viesnīcas, viesu nami sniedzot izmitināšanas pakalpojumus ir atbildīgi par zaudējumiem kas var rasties viņu klientiem.

Civillikuma 1998.pants nosaka, ka viesnīcnieks atbild par ceļotāju ienestām lietām, ja vien viņš nepierāda, ka zaudējums ir noticis pašu ceļotāju vai to viesu vai pavadītāju vainas dēļ, vai arī no nepārvaramas varas.

Tāpat viesnīcnieks atbild arī par tām lietām, ko ceļotāji nodevuši viņam vai viņa darbiniekiem pirms ierašanās viesnīcā. Tomēr attiecībā uz ceļotāju ienesto naudu, vērtspapīriem un dārglietām atbildība ierobežojas ar 1420 EUR, ja apdrošināšanas līgumā nav norādīts citādi.

Apsardze komersantu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar Apsardzes darbības likumu, apsardzes komersantam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, ko tas var nodarīt trešajām personām.

Kredīta dēvēja vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 691 “Noteikumi par patērētāja kreditēšanu” kredīta dēvējam ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par savas darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu kredīta dēvēja glabāšanā nodotajai ķīlai.

Uzkopšanas un tīrīšanas pakalpojumu sniedzēju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Uzkopšanas un tīrīšanas pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par trešo personu zaudējumiem, kas radušies to darbības vai bezdarbības dēļ, sniedzot uzkopšanas vai tīrīšanas pakalpojumus.

HES valdītāju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Saskaņā ar likumu «Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu»  A un B klases HES hidrotehnisko būvju valdītāja pienākums ir apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai, zaudējumu trešo personu īpašumam un kaitējumu videi, ekspluatējot (lietojot un uzturot) savā valdījumā esošās hidrotehniskās būves.

A klase — būves, kuru avāriju rezultātā rodas draudi fiziskās personas dzīvībai un veselībai, tiek nodarīts būtisks zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un būtisks kaitējums videi;

B klase — būves, kuru avāriju rezultātā nerodas draudi fiziskās personas dzīvībai un veselībai, bet tiek nodarīts zaudējums fizisko un juridisko personu īpašumam un kaitējums videi.

Noteikumi, produktu informatīvie apraksti

Polise iegādāta